Drikkevands

Amphi-Bac har i mange år arbejdet med drikkevand, særligt med fokus på online målinger af vandets mikrobiologiske kvalitet, kildesporing samt overlevelse af bakterier i drikkevandssystemet. Dette har igennem årene resulteret i bred viden indenfor området, og i udviklingen af en række produkter.

Drikkevand

Kontakt os hvis du har problemer med drikkevandet

Vi har igennem de seneste år udviklet flere produkter til overvågning af drikkevandskvalitet og sporing af kilden til drikkevandsforureninger i lav koncentration. Vi har udviklet stor erfaring med prøvetagning og prøvebehandling, og vi tilbyder forskellige former for rådgivning og analyse af drikkevand.

Forureninger med coliforme bakterier i lav koncentration

Tidligere har kildesporing med DNA teknikker udelukkende haft fokus på fækale forureninger. Disse metoder fungerer ikke i drikkevand, da de færreste drikkevandsforureninger i Danmark forårsages af fækale bakterier (E.coli). Derfor har vi udviklet nye kildesporingsredskaber, der kan bestemme kilden til en forurening af coliforme bakterier i lav koncentration

Læs mere om kildesporing


Ekstrem lav detektionsgrænse

HiVoSa er et apparat, der ved brug af teknikken bag Cross Flow filtration, skånsomt kan opkoncentrere bakterier i drikkevandet, så der opnås en detektionsgrænse, der ligger langt under detektionsgrænsen på 1 coliform pr. 100 ml, som vi i dag har i de akkrediterede analyser. Med en HiVoSa kan du nå ned på en detektionsgrænse på under 0,001 coliform pr. 100 ml.

 Læs mere om HiVoSa


Automatisk og simultan prøvetagning

Alonda er en mobil prøvetagningsenhed, der kan placeres i forbindelse med centrale knudepunkter i ledningsnettet og automatisk udtage prøver på respons fra en hvilken som helst sensor. Alonda udtager en øjeblikkelig prøve, en tidsintegreret prøve og to membranfiltreringer, hvorved mange informationer om drikkevandsforureningens omfang, forløb og spredning fås samtidigt.

Læs mere om Alonda


Kontakt os hvis du vil kende kilden

Ved hjælp af DNA analyser har vi mulighed for at undersøge om drikkevandet har været i kontakt med en række kilder, hvilket kan hjælpe i kildesporingsopgaven. Vi tilbyder desuden forskellige muligheder for udtagning af storvolumen prøver.

Læs mere om analyser


Ring på telefon 23 72 28 69
Eller send os en mail: SSTA@niras.dk

Du skal være meget velkommen til at kontakte os, hvis du står med et konkret problem. Vi har mange  løsningsmuligheder som ikke er beskrevet her og vi hjælper gerne med at finde en god løsning til netop din opgave.

Amphi-Bac
Østre Havnegade 12
9000 Aalborg

Telefon 23 72 28 69
E-mail: SSTA@niras.dk

Overvågning, Sporing og Alarmering af biologisk vandforurening